Beroepsrichtlijnen

Wet en Regelgeving

Er zijn diverse wetten waar ik mij als GZ-/ klinisch psycholoog en psychotherapeut aan houd:

 • De wet BIG. De beroepen GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog zijn wettelijk geregelde beroepen. Alleen zij die ingeschreven staan in het BIG register mogen deze titels voeren. Daarmee worden waarborgen geboden voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. En geldt er een publiekelijk tuchtrecht.
 • Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) die de juridische relatie tussen cliënt en hulpverlener regelt: onder meer het recht van de cliënt op informatie, geheimhouding gegevens, inzage in dossier en veilige verwerking van persoonsgegevens:
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ): mocht u ooit ontevreden zijn over mijn handelwijze dan wel bejegening als BIG geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut dan kunt u een klacht indienen bij de LVVP.
 • NVVP – Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten (lvvp. info)

Waar u in behandeling direct mee te maken heeft :

 • Wettelijk verplichte gegevens worden anoniem aangeleverd aan de zorgverzekeraar.
 • Op de factuur staat uw hoofddiagnose gecodeerd vermeld.
 • Routine Outcome Monitoring gegevens (klachtenlijst en tevredenheidsvragenlijst aan begin en eind van behandeling) worden anoniem aangeleverd aan Stichting Benchmark GGZ via tussenleverancier Embloom.
 • Elke vijf jaar wordt de praktijk gevisiteerd door de LVVP ter kwaliteitscontrole van praktijkvoering. Uw dossier kan dan worden ingezien om de kwaliteit van dossiervoering te controleren. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven.

Beroepscode en kwaliteitseisen

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistraties:

Overheidsregistraties

 • BIG (her)registratie-eisen voor het voeren van de titel GZ-psycholoog en het voeren van de titel klinisch psycholoog BIG 69.04.316.3625
 • BIG (her)registratie-eisen voor het voeren van de titel psychotherapeut BIG 89.04.316.3616

Beroepsverenigingen

Kwaliteitsstatuut