Karin Schrage | 06 50 40 77 17

Gang van zaken

Verwijzing

Voor vergoeding van behandeling via uw ziektekostenverzekering heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Vraag altijd een verwijzing  voor GGGZ.  U kunt er ook voor kiezen om zelf uw behandeling te betalen. In dat geval heeft u geen verwijzing nodig.

Aanmelding 

U kunt zich aanmelden door te bellen: 06 – 50 40 77 17 of te mailen: k.schrage@planet.nl.  Als u op de website ziet staan dat er een aanmeldstop is, kunt u er vanuit gaan dat u zich niet kunt aanmelden en er nog geen zicht is op wanneer u zich wel zou kunnen aanmelden. U kunt  dan het beste uw zorgverzekeraar bellen en hen vragen een klinisch psycholoog/psychotherapeut voor u te zoeken.

 

Wachttijd

Als u contact opneemt, hoort u direct of er ruimte is in de praktijk. Zo ja, dan kan ik u binnen twee weken tot twee maanden  een afspraak aanbieden voor een intakegesprek en aansluitend voor behandeling. Als ik hierin niet kan voorzien omdat de praktijk vol is, laat ik u dit ook direct weten. Dan kunt u zich beter bij een collega klinisch psycholoog/psychotherapeut aanmelden. Of u kunt dan uw ziektekostenverzekering bellen en hen vragen een klinisch psycholoog/psychotherapeut voor u te zoeken.

Intake

Doel van de intake is samen helder te krijgen wat er aan de hand is en wat er aan verandering mogelijk is. We kijken naar wat u zou willen veranderen om u beter te voelen.

Nadat u heeft gehoord dat u zich kunt aanmelden, stuurt u het liefst per email uw verwijzing toe. U wordt dan vervolgens uitgenodigd voor een intake gesprek. Meestal zijn twee tot drie gesprekken toereikend om tot een behandelplan te komen. Of  een gericht advies aan de huisarts te kunnen uitbrengen.

Soms kan het nodig zijn om familie en/of de partner al in de intakefase bij de behandeling te betrekken. Indien nuttig en uitsluitend met uw toestemming kan het behandelplan worden toegezonden aan uw huisarts en/of andere hulpverleners. Soms is overleg en afstemming van behandeling in uw belang.

Als u naar het intakegesprek komt dient u een identiteitsbewijs mee te nemen. De wet BSN-z vereist dat ik uw identiteit check.

Tijdens de intake kan blijken dat u elders beter behandeld kunt worden. Of dat er omstandigheden zijn waardoor psychotherapie niet kan slagen. Dan wordt dit met u besproken en wordt u terugverwezen naar uw verwijzer, zo mogelijk met een gericht advies.

 

Behandelplan

Als we tot behandeling besluiten, schrijf ik een intakeverslag en behandelplan. In het behandelplan staat op basis van de diagnose en behandeldoelen ook de werkwijze en de ingeschatte duur van de behandeling. U krijgt dit behandelplan op schrift. Het behandelplan wordt ook aan de verwijzer gestuurd, tenzij u dat niet wilt. Toestemming voor informatieverstrekking aan bijvoorbeeld de huisarts wordt altijd schriftelijk in het dossier vastgelegd.

Behandeling

In de meeste gevallen blijkt de frequentie van één gesprek per week het beste gedurende de behandeling. Tegen het eind van de behandeling wordt er vaak langere tijd tussen afspraken gepland tot er zoveel stabiliteit en zelfvertrouwen is ontstaan dat behandeling kan worden afgerond.

Eerst werken we aan het weer wat leefbaarder maken van het dagelijks leven. Conflicthaarden, lastige situaties, gedachtenpatronen en gedrag die de klachten onderhouden zijn belangrijk om als eerste te bespreken. 

Als de klachten het dagelijks leven niet meer volledig bepalen, kunnen we overschakelen naar het doorwerken van dieper gelegen oorzaken uit het verleden met onder meer EMDR. Vaak ontstaat daarna meer stabiliteit, rust en ruimte in het leven van hier en nu en wordt de kwaliteit daarvan meer onderwerp van gesprek.

Soms kan het zinvol zijn om de partner en/of familie bij behandeling te betrekken. Of een andere behandeling (bijvoorbeeld haptonomie of kortdurende groepspsychotherapie) aan de behandeling toe te voegen. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg.

Evaluatie van voortgang, doelmatigheid en effectiviteit behandeling

Tijdens de behandeling staan we (meestal driemaandelijks) in de zittingen stil bij het verloop van het proces en de voortgang van behandeling. Zo kunt u de onderwerpen van gesprek en het effect daarvan in uw binnenwereld en buitenwereld beter plaatsen en kan de behandeling nauwkeurig worden bijgesteld als dat nodig is.

Effectmeting vindt plaats door een klachtenlijst aan het begin en het eind van behandeling. Bij een behandeling die langer duurt dan een jaar, wordt ook na een jaar effect gemeten. Cliënttevredenheid wordt aan het eind van behandeling gemeten. Deze gegevens worden anoniem verwerkt in een landelijke database en zijn dan ook inzichtelijk voor zorgverzekeraars.

Afsluiting en nazorg

U kunt uiteraard altijd stoppen met de behandeling. Gebruikelijk is dat deze in overleg wordt afgerond als de doelstellingen zijn gehaald en de kwaliteit van leven zo is toegenomen dat behandeling niet langer nodig is. Soms is niet alles opgelost, maar is er zoveel meer ruimte ontstaan in het dagelijks leven dat er nog weinig klachten zijn. Dat kan een prima reden zijn om af te ronden. Natuurlijk wordt dan besproken en ook weergegeven in het eindverslag, wat wel en wat niet is doorgewerkt. Als er dan later in het leven door bijvoorbeeld een zeer stressvolle gebeurtenis een terugval optreedt, is die terugval direct begrijpelijk en hoeft die niet tot een crisis te leiden. Ervaring leert dat mensen dan heel goed weten wat te doen. Dat kan ook opnieuw aanmelden voor behandeling zijn. 

Soms is er met psychotherapie niet meer te bereiken dan er is bereikt, maar blijft een vorm van nazorg nodig. Als dat het geval is, wordt u in overleg gericht doorverwezen.

Afmelden voor een zitting

Mocht u een keer niet op de afgesproken tijd kunnen komen, laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten. Alle gesprekken die binnen 24 uur van tevoren worden afgezegd, ongeacht de reden van afzegging, worden in rekening gebracht (€ 110). Deze factuur dient u dan zelf te betalen. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.


Waarneming in geval van vakantie of ziekte

Mocht u gedurende mijn vakantie aanlopen tegen dringende zaken die niet kunnen wachten, dan kunt u contact opnemen met collega klinisch psycholoog & psychotherapeut mw. drs. Manja van Montfoort.
Amphion 34
7314 AT Apeldoorn
Tel: 055 521 10 31